Odpoved termina

ODPOVED TERMINA IZ RAZLOGA S STRANI IZVAJALCA
Kadar je izvajalec iz objektivnega razloga začasno odsoten ali so tehnični razlogi , pacienta nemudoma prenaroči na prvi prosti (dodati) termin, pri čemer upoštevamo stopnjo nujnosti.

SPREMEMBA TERMINA IN ODOVED TERMINA NA STRANI PACIENTA
Če želi pacient spremeniti že določen termin, lahko to stori najpozneje 10 dni pred začetkom terapije samo v PISNI OBLIKI brez navajanja razlogov odjave ali spremembe in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno.
Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, pri čemer pacient razlog za odpoved sporoči PISNO ( npr: nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana ; nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod na termin; smrt ožjega družinskega člana pacienta). V tem primeru se pacientu določi prvi prosti termin, upoštevajoč stopnjo nujnosti.
Po poteku 30 dni od že določenega termina odpoved obravnave ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov. Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati.
Če je pacient neopravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča. Pacient se lahko na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri istem izvajalcu znova uvrsti šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten.
Vsi pisni dopisi se arhivirajo pri nas.
V primeru trajne odpovedi oz. odjave napotnice vrnemo izdajatelju po pošti, kopijo napotnice in vaš dopis odjave se arhivira pri nas.